Allmänna villkor

Allmänna villkor samt tecknande av städabonnemang mellan privatkund och Bestell AB;

Bestell AB
Solvägen 6
72460 Västerås
Org.nr 556997-9338

Följande avtal gäller mellan Bestell AB 556997-9338 (nedan kallat Bestell) och kunden. Med kunden avses den person i hushållet som fyller i detta avtal och uppger sitt namn och personnummer. Kontraktskrivningen sker elektroniskt och kunden ger sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller Bestell och dess representanters fysiska underskrifter. Avtalet är bindande för den person som skriver i sitt personnummer och sitt namn i det avtal Bestell presenterat här. Endast ett personnummer per hushåll får skrivas på kontraktet.
Jag har noga läst igenom avtalet, förstått dess innebörd och godkänner samt samtycker till samtliga punkter som avtalet innefattar.
Jag lovar att uppdatera min kontaktinformation vid behov. Jag kommer också uppdatera mig själv om nyheter inom bolaget på deras hemsida.

SUMMERING AV ALLMÄNA VILLKOR / AVTALSTEXT

 • Vid kontraktsskrivning har båda parter accepterat städdag, städtid, städfrekvens och städupplägg.
 • Uppsägningstiden är 1 månad och uppsägning ska ske skriftligen via mail.
 • Kunden faktureras kostnaden efter RUT-avdrag. Det / de personnummer som uppges i kontraktet kommer att användas för avdraget.
 • Vid sjukdom hos Bestell personal bestämmer kunden om en vikarie kan accepteras. Bestell kan i de flesta fall sätta in en vikarie, men kan inte garantera att det är möjligt i alla fall.
 • Bestell städabonnemang innebär att kunden får städning samma dag / tid respektive överenskommen vecka. Ordinarie städtid är 4 timmar.
 • Bestell arbetar efter en städmall som inkluderar de städmoment som utförs hos kunden. Mallen finns på hemsidan.
 • Avbokningar som ej är akuta ska göras senast skriftligen via mail 72 timmar före ordinarie städtid, i annat fall debiteras hela kostnaden. Akuta avbokningar görs via sms till angivet mobilnummer.
 • För att kunna utföra sina åtaganden måste Bestell få fri åtkomst till städobjektet på städtiden. Åtkomst och nyckelhantering görs upp i samråd med kunden.
 • Bestell tar betalt enligt en timtaxa, och fakturering sker månadsvis månaden efter att städning utförts. Fakturan skickas via e-mail om inget annat avtalats.
 • Kunden ska ha tecknat en hemförsäkring, som täcker de vanligaste skadorna i hemmet. Utöver den har Bestell tecknat en ansvarsförsäkring, vilken innebär att vid eventuell sak- eller personskada utgår ersättning.
 • Reklamation ska göras direkt till Bestell.
 • Detta avtal är juridiskt bindande, kontraktsskrivning sker elektroniskt.

Nedan finns den detaljerade avtalstexten som kunden ska sätta sig in i.

Följande villkor har kunden satt sig in i vid tecknande av avtal:

 1. Generella riktlinjer
 2. Om kontraktet
 3. Automatiskt skatteavdrag för privatpersoner
 4. Provstädning
 5. Kommunikation mellan Bestell och Kunden
 6. Förändringar i avtalstext och allmänna villkor
 7. Sjukdom hos ordinarie personal
 8. Tidsåtgång för städning
 9. Städtid och Städdag
 10. Städupplägg
 11. Städredskap och Städmaterial
 12. Provstädning och avbokningsregler gällande nya kunder
 13. Avbokningsregler gällande befintliga kunder
 14. Åtkomst till städobjekt
 15. Larm, nycklar och säkerhet
 16. Priser
 17. Reklamationer och försäkringar
 18. Kompensation och prisavdrag
 19. Uppsägning
 20. Tvist
1. Generella riktlinjer
 • Bestell säljer städtjänster under domännamnet Bestell.nu.
 • Kunden har ett städobjekt som säljaren har besiktigat eller godkänt att utföra en provstädning i före uppstart av hemserviceuppdrag.
 • Bestell och kunden är insatta i städobjektets lokalyta samt har överenskommit de städmoment som ingår i städobjektet. Man har från båda parter accepterat städtid, städdag, städfrekvens och städupplägg.
 • Bestell och kund tecknar ett kontrakt efter första provstädningen. Detta är giltigt från och med det datum då arbetet ska påbörjas enligt överenskommelse mellan parterna. Detta datum skrivs in i kontraktet.
2. Om kontraktet
 • Kontraktet löper på tillsvidare.
 • Uppsägning av kontraktet ska ske skriftligen via mail eller brev. Ej via sms eller per telefon. Uppsägningstiden är 1 månad från att kunden skickat in uppsägningen.
 • Det / de personnummer som uppges i kontraktet kommer att användas för skatteavdrag. Skatteavdrag sker direkt på fakturan. Kunden får INTE lämna fältet tomt eller skriva ”meddelas senare”. Då är kontraktet ogiltigt.
3. Automatiskt skatteavdrag för privatpersoner
 • Kunden önskar erhålla det automatiska skatteavdraget för privatpersoner och faktureras därför totalsumman efter RUT-avdrag för städningen.
 • Endast en person i hushållet kan få skatteavdraget under en viss period. Kunder som är sammanboende och önskar få skatteavdrag för respektive person måste teckna separata avtal. Detta förfarande är att en av de sammanboende personerna tecknar ett avtal som löper i 6 månader, och därefter tecknas avtal med den andra personen som också det löper över 6 månader.
 • Om ett felaktigt personnummer lämnas eller om kunden redan utnyttjat skatteavdraget och inte meddelat Bestell i förväg kommer Bestell att ta extra betalt sin städtjänst och även fakturera ut den del som skulle ha täckts av Skatteverket. Samma sak gäller om Skatteverket nekar kunden ersättning av olika skäl. Oberoende av skäl så kommer Bestell fakturera ut hela summan (enligt prislistan) på upp till 400 kr i timmen plus en administrativ avgift på 100 kr i timmen för de antal timmar Bestell jobbat hos kunden – totalt blir då timpriset upp till 500 kr för kunden och hela summan ska betalas till Bestell AB.
 • Kunden lovar att denne har kontrollerat med Skatteverket att den har full avdragsrätt för hushållsnära tjänster i sitt hem. Kunden lovar också att meddela Bestell per omgående om dennes eventuella avdragsrätt förverkas eller tas bort. Kunden måste själv meddela om denne ej önskar skatteavdraget. Detta gäller under kundens hela abonnemangstid.
4. Provstädning/ Storstädning
 • Provstädning/ Storstädning är en prova-på-tjänst som och kunden kan välja att inte fortsätta tjänsten utan någon som helst motivering. Detta gäller endast en gång.
 • Provstädningen är icke bindande.
 • Priset för en provstädning är enligt ordinarie timtaxa. Vid provstädningen tilldelas en städerska som kommer vara den fasta städerskan som besöker hushållet.
5. Kommunikation mellan Bestell och kunden
 • Kunden ska vid kontraktsskrivning uppge en email-adress som är tillgänglig för kunden även under ledighet och semester. Detta är viktigt då all kommunikation sker elektroniskt mellan kund och Bestell AB. Uppger kunden en jobbadress eller någon annan adress som den inte har tillgång till så kan det inte åberopa att informationen inte nått kunden. Detta gäller t.ex. vid ändringar i avtalstexten och vid ledighet och semesterinformation, från kundens sida men också från vår sida. Villkoren för avtalet kan ändras av Bestell när som helst.
6. Förändringar i avtalstext och allmänna villkor
 • Eventuella förändringar i de allmänna villkoren meddelas via e-mail till kunden. Bestell genomför förändringarna 30 dagar efter att de kommunicerats till kund.
 • Eventuella förändringar i avtalstexten kommuniceras via e-mail till kunden. Kunden har 14 dagar på sig att skriftligen påpeka att denne inte godkänner ändringarna. Om kunden ej kommit in med något meddelande anser bägge parter att ändringarna har accepterats.
7. Sjukdom hos ordinarie personal
 • Samtliga kunder hos Bestell har ett sk städabonnemang. Städabonnemanget innebär att en och samma person kommer till kunden på en bestämd dag med en bestämd frekvens.
 • Om ordinarie personal är sjuk eller har semester gäller att kunden får bestämma om en vikarie accepteras. Nekas vikare ses inte detta som en avbokning och är självklart kostnadsfritt för kunden. Bestell kan i de flesta fall sätta in en vikarie antingen under den ordinarie städtiden, eller på en annan tid, men kan inte garantera att det är möjligt i alla fall. Om Bestell inte har en tillgänglig vikarie meddelas detta till kunden snarast möjligt.
 • I en vikariesituation kan Bestell inte garantera att städningen uppnår samma kvalitet som då ordinarie personal arbetar hos kunden. Precis som vid en provstädning är det ett helt nytt städobjekt för vikarien, vilket innebär att han/hon är ofamiljär med städmomenten i det aktuella hemmet. Bestell kommer inte att kompensera kunden för en evt sämre kvalitet.
8. Tidsåtgång för städning
 • Ordinarie städtid för en kund hos Bestell uppgår till 4 timmar.
 • Vid första tillfället kan städningen ta X timmar extra. Detta gäller för kunder som inte har städat själva på väldigt länge.
 • Efter genomförd provstädning meddelar Bestell en realistisk tidsåtgång för städning av den aktuella bostaden.
 • Observera att 4 timmars städning inte alltid är realistiskt för stora lägenheter / ett stort hus eller om bostaden är väldigt smutsig. Tidsåtgången för hemstädningen beror på faktorer som t ex hur man möblerat, om man har barn och husdjur, om man plockar upp efter sig eller överlåter det åt Bestell etc.
 • Om Bestell anser att städningen kommer att ta längre tid än 4 timmar meddelas kunden att en tidsökning krävs för att ett fullgott resultat ska uppnås. Det är inte möjligt att ta bort ordinarie arbetsuppgifter / städmoment, eller exkludera vissa utrymmen, i syfte att minska tidsåtgången. Endast extramoment som t ex strykning är möjliga att ta bort.
 • Bestell behöver inget godkännande från kunden i förväg, men om kunden inte är nöjd med tidsökningen ska detta meddelas via e-mail till Bestell senast 5 dagar efter att kunden fått informationen. Bestell kommer då att i en dialog med kunden arbeta för att komma fram till ett gemensamt beslut som bägge parter kan acceptera.
9. Städtid och städdag
 • Bestell har två städpass per dag, ett mellan kl 8.00 – 12.00 och ett mellan kl 13.00 – 17.00.Givetvis är vi flexibla och kan anpassa oss efter önskemål.
 • Bestell har möjlighet tidigarelägga / utöka förmiddagspass respektive förlänga eftermiddagspass om kunden önskar det och om schemat tillåter detta.
 • Bestells personal har möjlighet att påbörja det andra passet kl 12.00 utan att detta behöver godkännas av kunden i förväg. Om Bestell önskar börja tidigare än så måste kunden ge sitt godkännande. Anledningen till att Bestell vill börja tidigare har att göra med att personalen kan ha gångavstånd från förmiddagens städobjektet och istället för att låta henne / honom vänta i 1 timma så kan hon / han börja sitt nästa arbetspass.
 • Kunden medger att denne noga kollat upp att överenskommen städtid och städdag passar bra minst några månader framöver. Kunden är införstådd med att byten är extremt svåra att genomföra och oftast innebär en lång väntetid.
10. Städupplägg
 • Normalt sett arbetar Bestell utifrån en ordinarie städmall med städmoment som finns att tillgå på hemsidan. Städmallen kan naturligtvis justeras vid första genomgången tillsammans med arbetsledaren. Städmallen används sedan under hela städabonnemangets tid.
 • Bestell utgår från att städmallen består under hela abonnemangstiden. Små justeringar vid enstaka tillfällen är möjliga att genomföra.
 • Tidsåtgången för en hemstädning är beräknat utifrån att kunden har en regelbunden städning minst varannan vecka. Alla extramoment som storstädning och t.ex. ugnsrengöring sker på extra tid utöver städabonnemanget. Villkor för dessa extramoment tas direkt med arbetsledaren via mail.

Tvätt och strykning kan därefter ingå i en ordinarie städmall. Vid mindre städobjekt kan även en överenskommelse vara att man rengör ugn vid varje tillfälle. Prata gärna med arbetsledaren vid provstädningen.

11. Städredskap och Städmaterial

För att underlätta och effektivisera städningen är det viktigt med bra städredskap / städmaterial därför väljer med Bestell att tillhanda hålla med egen utrustning.

12. Provstädning och avbokningsregler gällande nya kunder

Bestell kommer till kunden utifrån kundens önskemål om tid och dag. Kunden kan efter att ha fyllt i avtalet ändra provstädningsdag så sent som 48 timmar innan överenskommen provstädning.

13. Avbokningsregler gällande befintliga kunder

Avbokning från kundens sida

Kunden kan utan kostnad avboka städningen maximalt 2 gånger per halvår. Avbokningar därutöver kan göras men då utgår full betalning för städningen (även om den inte utförs). Detta gäller alla avbokningar oberoende av orsak efter den andra avbokningen. På www.bestell.nu finns prislista med priser efter RUT-avdrag. Full betalning innebär 400 kr per timme om prislistan säger 200 kr per timme för hemstädning efter skatteavdrag.
Skatteverket ser mycket allvarligt på om Bestell ansöker om skatteavdrag i en kunds namn på ett arbete som ej utförts och de tillåter inte skatteavdrag på avbokade tillfällen. Att skatteavdraget inte får appliceras gäller självklart på samtliga tillfällen där ingen städning utförs hos kunden pga. avbokning eller annan orsak som t.ex. utelåsning där kunden inte gjort en korrekt avbokning eller inte lämnat sitt hem tillgängligt enligt de regler parterna har kommit överens om.

Alla avbokningar måste ske per mail där man tydligt anger kundnamn, städdag och städtid samt anledning till avbokningen. Alla avbokningar som ej är akuta måste ske minst 72 timmar innan den ordinarie städningen för att inte full kostnad ska utgå.
Akuta avbokningar uppstår vid snabbt insjuknande hos kunden där de måste vara hemma och pga. smittorisken ej kan ta emot Bestells personal. Akuta avbokningar ska göras via sms till 076-7811504. Akuta avbokningar måste ske minst 2 timmar innan städningen.

Avbokning från Bestell

Bestell kan avboka en städning vid brist på personal. Avbokningen kan ske samma dag och extrastädning ges vid möjlighet. Se ovan under avsnitt 7 vad som gäller vid avbokning pga sjukdom hos ordinarie personal.

14. Åtkomst till städobjekt

För att kunna utföra sina åtaganden måste Bestell ha fri åtkomst till kundens bostad när kundens städtid och städdag utfaller.

Med fri åtkomst menas att man kan komma in i bostaden under överenskommen tid och samtidigt kunna lämna den när man är klar. För att det ska fungera måste kunden se till att portkoder och nycklar är tillgängliga och aktuella. Detta gäller inte bara nycklar till bostaden, utan inkluderar även nycklar till balkong, altan, tvättstuga och soprum om personalen behöver tillgång till dessa utrymmen.

Bestell kommer att försöka kontakta kunden på uppgivna telefonnummer för att avgöra hur man kan lösa situationen om en fri åtkomst ej är möjlig. Bestell måste nå kunden inom 30 minuter, annars ses städtiden som förverkad och kunden betalar som för en ordinarie städning. Bestell kommer att vänta max 60 minuter från den tiden städningen var inplanerad till, under förutsättning att kunden har kunnat nås inom de 30 första minuterna och man har fått till en överenskommelse där kunden ser till att städobjektet står öppet inom dessa 60 minuter från planerad städstart.

Med fri åtkomst avses också att kunden måste se till att boka upp tvättstuga om ett sådant arbetsmoment är uppbokat. Missar kunden att boka tvättid så utförs ingen tvätt åt kunden men Bestell tar betalt för momentet som om det vore utfört.

Om en tvättid inte kan användas pga trasig maskin, ”stulen” tvättid eller andra omständigheter som Bestell inte råder över kan kunden ej kräva kompensation av Bestell. Bestell tar betalt för momentet som om det vore utfört. Bestell kommer vid sådana tillfällen försöka utföra extramoment i kundens bostad. Vid en provstädning kan det vara klokt att påtala för arbetsledaren vad som kan göras om förhinder uppkommer i inplanerade städmoment.

15. Larm, nycklar och säkerhet

Säkerhet är Bestell kunders och anställdas trygghet och ska genomsyra vårt arbete och våra rutiner.

 • Ansvarsförsäkring finns

Nycklar behandlas utifrån kundens vilja, smidigast är dock att Bestell har en nyckel till kundens hem. Om kunden inte önskar ge ut en nyckel är det möjligt att kunden istället öppnar för Bestell personal, samt låser då städningen är utförd. Det är också möjligt att komma överens om en nyckellösning med fast plats där nyckeln hämtas/lämnas. Vid åtkomstlösningar där kunden anger en plats där nyckel förvaras och lämnas och är utanför kundens bostad ansvarar inte Bestell för detta förfarande. Det gäller främst olåsta platser men även låsbara lösa objekt som låsbara brevlådor etc.

16. Priser och fakturering

Bestell tar betalt för hemstädning per timme, se prislista på www.bestell.nu. Inga övriga avgifter tillkommer. Extramoment som utföres och bokas utanför kundens ordinarie arbetstid debiteras enligt fast pris bestämt i förväg med arbetsledaren – gäller bl.a. fönsterputs, grovstädning samt flyttstädning.

Exakt upplägg och tidsåtgång avtalas separat. Dock gäller samma avtal vid de momenten som vid ordinarie städning i bostaden – den enda skillnaden är priset och tidsåtgången samt en del specifika specialmoment som då måste avtalas därutöver.

Provstädning debiteras enligt ordinarie prislista.

Fakturering sker 1 gång i månaden, och görs månaden efter respektive städmånad. Fakturan skickas via e-post om inget annat avtalats. Eventuella invändningar mot fakturan ska göras senast samma dag som förfallodatumet på fakturan för att de ska beaktas.   Dröjsmålsränta debiteras enlig lag.

17. Reklamationer och försäkringar

Kunden skall ha tecknat hemförsäkring. Hemförsäkringen täcker de vanligaste förekommande skadorna i hemmet. Utöver kundens hemförsäkring har Bestell tecknat en ansvarsförsäkring. Detta innebär att om Bestell eller dess personal av oaktsamhet (vårdslöshet) förorsakar sak- eller personskada ersätter Bestell sådan skada (direkt skada eller direkt förlust).

Oberoende av vilken skada som inträffar bör skadan rapporteras senast 24 timmar efter kundens hemkomst den dag då städningen blivit utförd. Skador som rapporteras senare än 10 dagar efter själva händelsen kommer inte beaktas. Ju senare en skadeanmälan utförs av kund desto svårare blir det att fastställa vem som bär ansvaret.

Skador på fast och lös egendom som golv, spisar, kylar, sängar och andra möbler kontrolleras i första hand av oss tillsammans med kunden. Vid behov tas det in en oberoende besiktningsman för att fastställa skadans omfattning och vem som orsakat skadan. Fastställs det att det utan tvivel är Bestellsom åsamkat skadan kommer Bestell att ersätta kunden.

18. Kompensation och prisavdrag

OBSERVERA! Alla reklamationer och frågor tas direkt med Bestell. Våra samarbetspartners tar betalt om man kontaktar dem. Detta kan Bestell bli tvungna att fakturera kunden för senare.

Bestell säljer städtimmar och tar bara betalt för detta. Om kunden är missnöjd får denne direkt avbryta samarbetet men betala för den tid Bestell varit hos kunden.

Kompensation vid dåligt utförd städning ges bara vid direkt överenskommelse med kund. Självklart förstår Bestell att en städerska kan ha haft en dålig dag, och om vi tillsammans kommer överens om en ersättningsnivå som vi båda accepterar frångår vi regeln att man måste betala för en städning man är missnöjd med.

Varför vi tvingas införa ett tillägg där vi säger att kunden måste betala för all tid man är hos denne oavsett resultat beror på en mycket stor ökning av bokade provstädningar där kunder endast tar en grovstädning en heldag för att sedan påstå att man är missnöjd, ej vill betala en enda krona för tjänsten och ej är intresserad av ett fortsatt städabonnemang.

Avdrag på en faktura får inte ske utan medgivande från Bestell. Utbetalningar av skador sker direkt till kundens bankkonto och får på inget sätt kvittas mot kundfakturor.

Utbetalningar med ersättning för förstörda saker sker endast mot uppvisande av originalkvitto från kunden till oss. Kompensation ges i vanliga fall mot uppvisande av kvitto på det förstörda objektet och den nya inköpta varan. Saknas originalkvitto så måste produkten överlämnas till Bestell för värdering om bolaget så önskar. Detta gäller alla varor där kunden vill ha kompensation över 300 kr. Är skadan på ett fast objekt och åtgärdandet av skadan kostar mer än 300 kr så ska Bestell ha rätt att rätta till skadan eller ha rätt att anlita ett företag för att åtgärda skadan om bolaget så önskar.

Ny vara köps in av kund och ersättning betalas ut i efterhand. Inga kvittningar kan göras mot eventuell kundfaktura för hemstädning. Utbetalningarna sker inom 30 dagar från att beslut fattats om att utbetalning ska göras.

 

Vanligtvis tillhanda håller Bestell med städutrustning. Där kund har egen utrustning ges inte Kompensation på städmaterial och städutrustning. Oberoende av orsak till att städutrustningen går sönder ges ingen ersättning till kunden. Städmaterial och städutrustning är något som används för att utföra tjänsten. Det är inte möjligt att undvika slitage på städutrustningen. Även tekniska fel kan uppstå. Av dessa skäl står kunden för inköp, med också underhåll av städmaterial och städutrustning i sin bostad.

Kompensation på förstörd tvätt ges ENDAST då kunden före uppdragets början skickat in klara instruktioner via mail om tvätt och torkanvisningar på samtliga plagg och själv sorterat tvätten inför varje gång. Vid sortering ska klara instruktioner finnas med lapp att den här tvätten ska tvättas i 40 grader kulörtvätt exempelvis. Med samtliga plagg menas att kunden delar in plagg i skjortor, tröjor, byxor, jeans, underkläder, sängkläder, handdukar, dukar, vanliga kläder som t-shirts, linnen, mjukisbyxor osv. Det är också mycket viktigt att ge information som att skjortor endast får torkas i 40% torkskåp hängandes på galge. Eller att tröjor ej får hängas på galge utan endast torkas i torkskåp på liggandes på kalltork utan värme. I informationen till oss måste samtlig information finnas med.Sortering av kläder är ett måste. Utan sortering tvättas alla kläder i 40 grader, vitt eller kulörtvätt. Alla plagg torktumlas förutom jeans och skjortor samt tröjor. Jeans, skjortor och tröjor hängs upp på galge och torkas i torkskåp på 40-60 grader. Kunden ansvarar då för uppkomna skador vid eventuell krympning eller annan förslitning.

19. Uppsägning
 • Uppsägning av städabonnemanget ska göras via mail till bestell.
 • Uppsägningen träder i kraft 1 månad efter att kunden skickat in uppsägningen.
 • Kunden kan inte utnyttja sina två avgiftsfria avbokningar vid en uppsägning. Om kunden vill använda en avgiftsfri avbokning och samtidigt säga upp abonnemanget sägs abonnemang först upp 1 månad efter att kunden använt sin/sina avgiftsfria avbokning /avgiftsfria avbokningar.
 • Kunden kan inte säga upp abonnemanget då det är fryst . Bestell har ingen möjlighet och heller ingen skyldighet att ta emot uppsägningar under sin semester och ledighet.
 • Väljer kunden att avboka städningen under uppsägningstiden utgår full taxa för den tid vi borde ha varit hos dig. Med full taxa menas att pris per timme utan skatteavdrag. Eftersom det är en avgift så kan inte skatteavdraget appliceras då inget arbete utförs hos kunden.
20. Tvist

Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras enligt lag om skiljeförfarande.

Detta avtal har upprättats skriftligen. Kontraktskrivningen har skett elektroniskt och kunden har gett sitt fulla medgivande att avtalet är fullt juridiskt bindande trots att den saknar kundens eller Bestell AB´s och dess representanters fysiska underskrifter. Kunden är alltid den person som fyllt i sitt personnummer på kundavtalet.